Algemene voorwaarden Conductive opleidingen & advies B.V.

Art. 1: Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Conductive opleidingen & advies B.V., Oostmahorn 15, 9133 DS Oostmahorn – hierna te noemen Conductive – en haar opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
De opdrachtgever kan slechts een beroep doen op van deze voorwaarden, afwijkende bedingen en/of eigen voorwaarden, indien die bedingen en/of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Conductive zijn aanvaard.
Art. 2: Totstandkoming overeenkomst
Alle offertes uitgebracht door Conductive zijn vrijblijvend zolang deze niet schriftelijk door de opdrachtgever zijn aanvaard.
Een overeenkomst tussen Conductive en haar opdrachtgever wordt tevens geacht tot stand te komen zodra de opdrachtgever er mee instemt dat Conductive bij de opdrachtgever overgaat tot uitvoering van door Conductive geoffreerde werkzaamheden.
Art. 3: Te verstrekken gegevens
De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die Conductive naar haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan haar ter beschikking te stellen.
De opdrachtgever is gehouden Conductive op de hoogte te stellen van alle informatie die tot uitvoering of voltooiing van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.
Art. 4: Geheimhouding
De opdrachtgever zal de aan hem verstrekte documenten, tekeningen, gegevens of andere informatie van Conductive niet overdragen of in handen stellen van derden, tenzij de verwezenlijking van het werk zulks noodzakelijk maakt.
Behoudens voor zover op Conductive een wettelijke plicht op bekendmaking rust, is Conductive verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht zijn betrokken. De geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard, die aan Conductive door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en alle door de verwerking daarvan verkregen resultaten.
Art. 5: Betaling
Betaling van de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Wordt deze betalingstermijn door de opdrachtgever overschreden, dan heeft Conductive het recht zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente vanaf de vervaldatum in rekening te brengen alsmede haar eventuele verdere werkzaamheden op te schorten.
Indien de opdrachtgever niet tijdig haar betalingsverplichting jegens Conductive nakomt, is Conductive gerechtigd om kosten verbonden aan de invordering daarvan tot een hoogte van 15% van de hoofdsom bij de opdrachtgever in rekening te brengen met een minimum van € 300,-.
Art. 6: Reclames
Bezwaren tegen de hoogte van de nota of tegen de uitvoering van de door Conductive verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Conductive kenbaar te worden gemaakt bij gebreke waarvan de declaratie en werkzaamheden geacht worden onvoorwaardelijk te zijn geaccepteerd. Bezwaren tegen de hoogte van de nota of tegen de uitvoering van de door Conductive verrichte werkzaamheden geven de opdrachtgever nimmer het recht haar betalingsverplichting jegens Conductive op te schorten.
Art. 7: Aansprakelijkheid
Conductive is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade uit hoofde van, door of in verband met de overeenkomst ontstaan, ongeacht of dit verlies of deze schade door de opdrachtgever of door derden is geleden tenzij Conductive opzet, bewuste roekeloosheid of grove nalatigheid is te verwijten.
De aansprakelijkheid van Conductive is in ieder geval, uit welke hoofde dan ook, per opdracht beperkt tot de betreffende contractsom.
De opdrachtgever zal Conductive vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de uitvoering van de opdracht ontstaan.
De in dit artikel vervatte uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring zijn mede bedongen ten behoeve van de ondergeschikten van Conductive en van degene die door haar voor de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.
Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, vervalt in ieder geval één jaar na datum laatste factuur betreffende de opdracht waaronder het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan, tenzij de schade in redelijkheid pas later kenbaar kon zijn.
Art. 8: Geschillen
Alle geschillen die tussen Conductive en haar opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen bestaande overeenkomst, waaronder begrepen geschillen die door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter binnen het arrondissement Leeuwarden.